Shahabiyah dan Sahabat
Shahabiyah dan Sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW

170 Urutan Shahabiyah dan Sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW

Diposting pada

Shahabiyah dan Sahabat Rasulullah, betapa beruntungnya dirimu, bisa menatap wajah lelaki tertampan didunia. Yang paling Mulia Nabi Muhammad SAW.

Beritaku.Id, Kisah Islami – Kerinduan seorang sahabat kepada sahabatnya. Ketika berpisah, membuat runtuhnya bangunan tubuhnya hingga ia jatuh tersungkur.

Kecintaan yang mendalam Bilal Bin Rabah yang membuatnya tidak mampu lagi adzan sepanjang hayatnya setelah ditinggal Rasulullah.

Tiada tangis paling keras di Madinah selain tangisnya, setelah dirinya memimpikan Rasul.

Begitupulah sahabat Rasulullah, Umar Bin Khattab tidak bisa menahan berat beban tubuhnya saat mendengar wafatnya Rasulullan Nabi Muhammad SAW.

Generasi terbaik adalah generasi di zaman Nabi Muhammad SAW. Sepanjang sejarah Islam. Sebab merekalah para shahabat dan Sahabiyah pondasi kuat Islam di tanamkan dan dibuat cakar ayam bangunan Islam.

Shahabiyah dan Sahabat Rasulullah adalah yang melihat secara langsung Rasulullah, merasakan bagaimana Rasulullah beradab menghadapinya. Mengikuti prilaku Rasulullah yang menjadi teladan.

Artikel terkait: Adab Komunikasi Rasulullah, Media Dakwah Penyebaran Agama Islam

Zaman perjuangan Rasulullah, tidak ada yag melakukan pendataan khusus tentang daftar sahabat dan siapa saja yang masuk memeluk Islam.

Rasulullah Muhammad SAW bersabda Sahabat-sahabatku (itu adalah) seperti bintang-bintang. Barangsiapa (diantara kalian) menelusuri salah satu (diantaranya) dia (akan) mendapat petunjuk jalan (menuju Allah).

Dalam beberapa kisah menyebutkan bahwa jumlah sahabat adalah 114.000 orang Jelas ini adalah data jumlah pertemanan yang sangat banyak.

Dan tidak ada manusia di Bumi yang bisa menyamai persahabatan Rasulullah baik dala segi quantitas maupun segi kualitas.

Dalam beberapa pencarian yang dilakukan oleh Beritaku.Id, menemukan ada 170 orang terdiri dari 20 sahabaiyah dan 150 sahabat dalam urutan yang dirangkum

Urutan Shahabiyah dan Sahabat Rasu Muhammad SAW

Adapun jumlah mereka 170 orang dengan pembagian 20 Orang Shahabiyah dan 150 orang Sahabat.

20 Orang Shahabiyah Rasulullah :

 1. Arwa binti Abdul Muthalib (wafat 15 H)
 2. Fatimah binti Qais bin Khalid (wafat 50 H)
 3. Gazalah Al-Haruriah (wafat 77 H)
 4. Hindun binti Utbah bin Rabiah (wafat 14 H)
 5. Juwairiah binti Abu Sofyan (wafat 54 H)
 6. Khaulah binti Azwar Al-Asadi (wafat 35 H)
 7. Laila Al-Gifariah (wafat 40 H)
 8. Lubabah Kubra (Lubabah binti Harits Al-Hilali) (wafat 30 H)
 9. Muazah binti Abdullah Al-Adawiah (wafat 83 H)
 10. Qatilah binti Harits bin Kaldah (wafat 20 H)
 11. Rabayi` binti Mi`waz bin Harits Al-Anshariah (wafat 45 H)
 12. Rufaidah Al-Anshariah (wafat 35 H)
 13. Rumaisha binti Milhan (wafat 30 H)
 14. Subaiah binti Harits
 15. Syifa binti Abdullah Al-Adawiah Al-Qurasyiah (wafat 20 H)
 16. Ummu Athiyah Al-Anshariah (Nasibah binti Harits) (wafat 8 H)
 17. Ummu Darda (Khairah binti Abu Hadrad Al-Aslami) (wafat 30 H)
 18. Ummu Kulsum binti Uqbah bin Muit (wafat 40 H)
 19. Ummu Waraqah binti Abdullah bin Harits (wafat 15 H)
 20. Zainab binti Ali bin Abu Talib (wafat 62 H)

20 Shahabiyah Rasulullah Nabi Muhammad SAW diatas, tidak bermakna bahwa beliau hanya memiliki 20 Shahabiyah. Melainkan 20 diatas ini memiliki beberapa keunggulan dan kunikan yang menonjol.

Shahabiyah Rasullah adalah pawa wanita-wanita Sholehah.

150 Urutan Sahabat Rasulullah Muhammad SAW

1. Abbad bin Bisyr bin Waqash

2. Al Abbas bin Ubadah bin Nahdhah

3. Al Abbas bin Abdul Muthalib

4. Abdullah bin Abbas

5. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul

6. Abdullah bin Abu Bakar

7. Abdullah bin Amr bin Haram

8. Abdullah bin Amr bin Ash

9. Abdullah bin Jahsy

10. Abdullah bin Zubair

11. Abdullah bin Hudzafah As Sahmi

12. Abdullah Bin Mas’ud

13. Abdullah bin Rawahah

14. Abdullah bin Salam

15. Abdullah bin Umar bin Khattab

16. Abdullah bin Al Za’bari

17. Abdullah bin Zaid

18. Abdullah bin Zubair

19. Abdullah Dzul Bijadain

20. Abdurrahman bin Abu Bakar

21. Abdurrahan bin Auf

22. Abu al Ash bin Rabi’

23. Abu Ayyub Al Anshari

24. Abu Bakar Ash Shidiq, Pertama Memeluk Islam

25. Abu Darda

26. Abu Dzar Al Ghifari

27. Abu Hurairah

28. Abu Hudzaifah bin Uthbah

29. Abu Lubabah Al Anshari

30. Abu Musa Al Asyari

31. Abu Quhafah

32. Abu Said al Khudri

33. Abu Sufyan al Harits

34. Abu Thalhah al Anshari

35. Abu Ubaidah bin Jarah

36. Adi bin Hatim ath Thai

37. Akkaf bin Wadi’ah

38. Ali bin Abu Thalib: Matahari Hormat

39. Amar bin Yasar

40. Amr bin Ash

41. Amr bin Jamuh

42. Amir bin Fuhairah

43. Anas bin Malik

44. Anas bin al Nadhar

45. Ammah Abu Ibrahim

46. Al Aqra bin al Harits

47. As’ad bin Zurarah

48. Arahah bin Aus

49. Ashim bin Tsabit

50. Al Barra bin Malik

Urutan Sahabat Rasul Dari 51 Sampai 100

51. Al Barra bin Ma’rur

52. Bilal bin Rabah

53. Dihrar bin al Khattab

54. Dhihyah al Kalabi

55. Dzul Bijadain

56. Fairuz ad Dailami

57. Ghailan bin Salamah ats Tsaqafi

58. Habib bin Zaid

59. Hakim bin Hizam bin Khuwailid

60. Hamzah bin Abdul Muthalib

61. Hanzalah bin Abu Amir

62. Haritsah bin Nu’man

63. Haritsah bin Suraqah

64. Hassan bin Tsabit al Anshari

65. Hasan bin Ali bin Abu Thalib

66. Husain bin Ali bin Abu Thalib

67. Hudzaifah bin Yaman

68. Ikrimah bin Abu Jahal

69. Imran bin Hishin

70. Jabir bin Abdullah

71. Julaibib

72. Ka’ab bin Malik

73. Ka’ab bin Zuhair

74. Khabbab bin al Arts

75. Khalid bin Sa’id

76. Khalid bin Walid Dulu Musuh

77. Khubaib bin Adi

78. Khuzaimah bin Tsabit

79. Labid bin Rabiah

80. Malik bin at Tayihan

81. Mikhyariq

82. Miqdad bin al Aswad

83. Muawiyah bin Abu Sufyan

84. Muadz bin Amr bin Jamuh

85. Muadz bin Jabal

86. Muhammad bin Maslamah

87. Mundzir bin Amr

88. Mush’ab bin Umair

89. Nabighah Al Ja’dy

90. Nu’aim bin Mas’ud

91. Nu’man bin Basyir

92. Nu’man bin Malik

93. Nu’man bin Muqarrin

94. Nuqadah al Asadi

95. Qais bin Sa’id bi Ubadah

96. Rafi bin Khadij

97. Rafi bin Malik

98. Rubai’ah bin Kalab

99. Sa’ad bin Abi Waqash

100. Sa’ad bin Khaitsamah

Urutan Sahabat Rasul Dari 100 Sampai 150

101. Sa’adz bin Mu’adz

102. Sa’ad bin Rabi’

103. Sa’ad bin Ubadah

104. Said bin Amr

105. Said bin Zaid

106. Salim Maula Abu Hudzaifah

107. Salamah bin Abu Salamah

108. Salamah bin al Akwa

109. Salman al Farisi

110. Samurah bin Jundab

111. Sawad bin Ghaziyah

112. Shafwan bin Umayyah

113. Shakhr bin Harb

114. Suhaib bin Sinan

115. Simak bin Kharasyah

116. Sufainah

117. Suhail bin Amr

118. Suraqah bin Malik

119. Syuraih bin Hani

120. Syurahbil bin Hasanah

121. Tamim bin Aus

122. Thalhah bin Ubaidillah Sahabat Rasul yang Dijamin Allah Pasti Masuk Surga

123. Thufail bin Amr

124. Tsabit bin ad Dahlani

125. Tsabit bin Qais

126. Tsauban bin Bujdud

127. Tsumamah bin Utsal

128. Ubadah bin Shamit

129. Ubadah bin Harits, Syahidnya Panglima

130. Ubay bin Ka’ab

131. Ukasyah bin Mihshan

132. Umair bin Humam

133. Umair bin Sa’ad

134. Umair bin Wahab

135. Umar bin Khattab

136. Uqbah bin Amr

137. Usaid bin Hudhair

138. Usamah bin Zaid

139. Utbah bin Ghazwan

140. Utsman bin Affan, Harta Di Jalan Allah SWT

141. Utsman bin Thalhah

142. Watsilah bin Aqsa

143. Yazid bin Abu Suyyan

144. Zaid bin Arqam

145. Zaid bin Muhalhil

146. Zaid bin Tsabit

147. Zaid bin Haritsah

148. Zaid bin Khattab

149. Zubair bin Awwam

150. Zuhair bin Rafi

Sumber : Bersamadakwah.net dan Sangpencerah

Demikian Urutan Shahabiyah dan Sahabat Nabi Muhammad SAW, oleh para ulama tarikh dalam kitab-kitab sirah sahabat.

Semoga hal ini bisa memberikan kita inspirasi untuk mempelajari kisah-kisah mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *