Gurun Pasir Dan Oase
Oase Gurun Sahara (foto: Ilmugeografi)

Silsilah 25 Nabi & Rasul: Asal Usul, Lokasi Dakwah Dan Sejarah Singkat

Diposting pada

Kisah-kisah mengenai nabi dan rasul memang menyenangkan, ternyata mengetahui silsilah mereka tak kalah menyenangkannya. Inilah silsilah 25 nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam hingga kekasih Allah – Muhammad SAW.

oleh : Nur Rahmawati Khairiah

Kita percaya jika Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Seiring bergulirnya waktu, keturunan Nabi Adam pun tersebar hingga ke seluruh penjuru. Pertanyaan yang timbul apakah seluruh nabi dan rasul berada pada satu garis keturunan atau mereka berasal dari keturunan yang berbeda?

Berikut silsilah singkat 25 Nabi dan Rasul dalam sejarah Islam.

Pengertian Nabi

Secara sederhana nabi dalam bahasa Arab adalah Naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Kata nabi dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua bentuk yakni kata nabi yang berakhiran hamzah dan tidak berakhiran hamzah. Perbedaan tersebut memberikan pengaruh pada makna dari kata nabi itu sendiri.

Pada kata nabi yang berakhiran hamzah dapat mengandung arti sebagai pembawa berita atau kabar. Sedang kata nabi tanpa akhiran hamzah berarti seorang perantara dari Allah, seseorang yang lebih mulia kedudukan serta martabatnya.

Sehingga kata nabi secara bahasa dapat berarti seseorang yang menyampaikan berita atau seseorang yang memiliki kedudukan mulia. Sementara kata nabi dalam istilah nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Ada yang mengartikan wahyu sebagai kitab, dalil-dalil ataupun syariat agama.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Nabi adalah seseorang dengan kedudukan dan martabat lebih mulia serta seorang perantara dari Allah yang mendapatkan wahyu.

Baca juga beritaku: Kisah Mukjizat Dari 25 Nabi Dan Rasul Islam

Pengertian Rasul

Kata rasul berasal dari kata Bahasa Arab Risalah yang berarti penyampaian. Beberapa pengertian lainnya rasul berarti perutusan seorang yang membawa berita mengenai keduniaan, perutusan seseorang yang membawa berita tentang keagamaan.

Menurut Ibn Manzur, rasul adalah sebagai seorang utusan untuk melakukan sesuatu yang penting. Menurut Al-Baydawi, kata rasul secara istilah bermakna seseorang yang Allah utus untuk membawa sebuah syariat dan menyerukannya kepada umat manusia untuk mengikuti syariat tersebut (Ali, 1996).

Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai berapakah jumlah para nabi, Rasulullah menjawab ada 124.000 nabi sedangkan jumlah rasul berjumlah 312 orang. Namun tidak semua nabi tersebut merupakan rasul, melainkan hanya 25 nabi saja yang termasuk rasul.

Silsilah 25 Nabi dan Rasul

Silsilah 25 nabi dan rasul - sumber : efrideplin
Silsilah nabi dan rasul beserta keturunannya – sumber : efrideplin

Bila mengingat-ingat rukun iman ke empat yakni percaya dengan nabi-nabi Allah rasanya sangat mustahil dapat mengingat seluruh nama-nama nabi dan rasul yang berjumlah lebih dari 100.000 itu.

Ternyata dalam Al-Quran dan hadits sendiri terdapat jumlah nabi dan rasul yang wajib uma muslim yakini yaitu berjumlah 25 orang.

Saat kecil masih hangat dalam ingatan jika kita mendapatkan tugas untuk menghafalkan nama-nama nabi dan rasul tersebut. Namun pernahkah terbesit dalam benak kita bagaimana garis keturunan dari para nabi dan rasul yang 25 itu? Apakah mereka saling berhubungan mengingat Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi?

Bac ajuga beritaku: Daftar Urutan Lengkap 313 Nama Nabi dan Rasul Allah, Apakah Wajib?

Berikut ini kisah singkat mengenai silsilah 25 nabi dan rasul yang wajib :

1. Nabi Adam as
silsilah nabi adam

Sejarah singkat : Merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah bersama dengan Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk terpendek sebelah kiri milik Nabi Adam. Dahulu Adam dan Hawa tinggal bahagia dalam surga sebelum iblis menggoda mereka untuk melanggar perintah Allah dan mengakibatnya keduanya di turunkan ke bumi. Inilah sejarah pertama manusia menjadi penduduk bumi sekaligus sebagai khalifah pertama.

Silsilah Keturunan : Nabi Adam sebagai Rasul pertama dari 25 dengan istri Hawa mempunyai anak sepasang anak kembar dengan total jumlah anak mereka mencapai 40 orang. Salah satu kisah paling tersohor adalah kisah si kembar Qabil dan Habil.

Tempat Berdakwah : Usia Nabi Adam mencapai 930 dan memiliki periode dakwah mulai dari 5.872 SM sampai 4.942 SM. Tempat Adam berdakwah dan wafat berada di sekitaran India, namun ada pula yang mengatakan berada di sekitar Jazirah Arab.

2. Nabi Idris as
silsilah nabi idris dari 25 Rasul

Sejarah singkat : Nabi Idris merupakan seorang nabi dengan kecerdasan yang luar biasa. Ia mempunyai tugas untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang dapat menulis dan membaca, beliau juga terampil dalam membaca astronomi juga menjahit pakaian (Nugroho, 2020).

Silsilah Keturunan : Nabi Idris mempunyai nama Idris bin Yarid yang merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam. Nama garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris as.

Tempat Berdakwah : Beliau mempunyai masa dakwah sejak 4.533 SM hingga 4.188 SM dengan usia mencapai 345 tahun. Allah mengutus Idris untuk berdakwah di Irak Kuno tepatnya Babylon atau Babilonia hingga Memphis. Ketika Nabi Idris wafat, Allah mengangkatnya ke langit (Akhamdi, 2015).

Baca juga beritaku: Urutan Lengkap 25 Nabi dan Rasul, Daftar Wajib Diketahui dan Kisahnya

3. Nabi Nuh as
silsilah nabi nuh dari 25 Rasul

Sejarah Singkat : Nabi Nuh merupakan seorang nabi yang begitu sabar menghadapi kaum hingga keluarganya yang membangkang dan pantang menyerah dalam menunaikan perintah Allah yakni membangun sebua Bahtera meski berada di daerah gurun. Berkat kesabaran serta kesungguhannya dalam berdakwah, beliau mendapatkan gelar Ulul Azmi.

Silsilah Keturunan :  Nuh bin Lamak merupakan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Daftar Nama dalam Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As. Nabi Nuh mempunyai empat orang putra yakni Sam, Ham, Yafits dan Kan’an.

Tempat Berdakwah : Allah mengutus Nuh untuk menyampaikan syariat Islam kepada Kaum Nuh yang berada di Selatan Irak. Nuh sendiri mempunyai periode dakwah sejak 3.993 SM hingga 3.043 SM dan tutup usia pada umur 950 tahun di Mekkah.

4. Nabi Hud as
silsilah nabi hud dari 25 Rasul

Sejarah Singkat : Nabi Hud merupakan seorang nabi yang Alla utus untuk sebuah bangsa maju dan kuat. Sayang bangsa ini terkenal dengan gedung dan menara yang indah larut dalam kesombongannya hingga mereka tak mengidahkan seruan beriman Nabi Hud. Pada akhirnya, Allah memberikan azab berupa badai panas yang berkepanjangan juga bencana kekeringan.

Silsilah Keturunan : Nabi Hud merupakan keturunan ketujuh belas dari Nabi Adam. Garis keturunan Nabi Hud jika adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Iram (Aram) – ‘Aush (‘Uks) – ‘Ad – al Khulud – Rabah – Abdullah – Hud as. Sementara itu sedikit informasi mengenai siapakah istri dan anak dari Nabi Hud.

Tempat Berdakwah : Adalah Kaum ‘Ad yang menjadi tempat berdakwah yang mempunyai mukjizat dapat menurunkan hujan ini. Kaum ‘Ad merupakan sebuah bangsa yang tinggal di daerah bukit berangin dan terletak antara Yaman dan Oman. Usia Nabi Hud cenderung lebih pendek dari nabi-nabi sebelumnya yakni 130 tahun dengan periode sejarah mulai 2.450 SM sampai 2.320 SM. Beliau tutup usia ketika berada di sebelah timur Hadramaut Yaman.

5. Nabi Shaleh as
silsilah nabi shaleh

Sejarah Singkat : Allah mengutus Nabi Shaleh tepat 200 tahun setelah Nabi Hud. Beliau mendakwahkan syariat Allah kepada kaumnya yang tak lain adalah keturuan dari Kaum ‘Ad yakni Kaum Tsamud. Tak jauh berbeda dengan pendahulunya, bangsa ini pun menolak ajaran yang Shaleh ajarkan, bahkan melanggar larangan beliau untuk tidak memotong unta yang telah memberikan keturunan dan membantu penghidupan mereka. Akibatnya Allah melimpahkan azab kepada kaum ini berupa gempa bumi dan petir.

Silsilah Keturunan : Nabi Shaleh, Rasul ke 5 dari 25 Yang wajib merupakan keturuan kesembilan belas dari Nabi Adam, tepatnya melalui keturuannya Amir. Nama silsilah Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam asSyits – Anusy – Qainan – Mahlail – YaridIdris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Iram (Aram) – Amir – Tsamud – Hadzir – Ubaid – Masah – Asif – Ubaid – Shaleh As.

Tempat Berdakwah : Nabi Shaleh hidup selama 70 tahun dengan periode sejarah mulai dari 2.150 SM hingga 2.080 SM. Beliau berdakwah atas Bangsa Tsamud yang tinggal di Al-Hijr antara Hijaz dan Tabuk. Beliau menutup usianya saat berada di Mekkah.

6. Nabi Ibrahim as
silsilah nabi ibrahim dari 25 Rasul

Sejarah Singkat : Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang kisahnya banyak tertuang dalam Al-Qu’ran. Ibrahim adalah gambaran sempurna bagaimana proses seorang hamba mencari siapakah Tuhannya, bagaimana berdakwah dengan orang tua, melawan kedzaliman raja yang lalim hingga bentuk keikhlasan serta kepasrahan tertinggi seorang hamba pada Tuhannya. Nabi Ibrahim memiliki beberapa julukan seperti bapak para nabi dan ulul azmi.

Silsilah Keturunan : Nabi Ibrahim bin Azar, merupakan keturunan kesembilan belas Nabi Adam dari Arfakhsyadz. Nama susunan garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As. Beliau mempunyai 13 anak termasuk Nabi Ismail dan Nabi Ishaq.

Tempat Berdakwah : Periode sejarah Nabi Ibrahim mulai sejak 1.997 SM sampai 1.822 SM. Allah mengutus Ibrahim atas Bangsa Kaldan di bawah kepemimpinan Raja Namrud. Bangsa Kaldan terletak di Ur, sebelah selatan Babylon. Ayah dari Nabi Ismail dan Ishaq ini tutup usia tepat ketika berusia 175 tahun di suatu daerah bernama Al-Khalil, Hebron Palestina.

7. Nabi Luth as
Silsilah dari 25 Rasul

Sejarah Singkat : Allah mengutus Nabi Luth untuk berdakwah kepada kaumnya yang melakukan seks sesama jenis hingga beragam perilaku kriminal seperti mencuri, merampok sampai membunuh. Selama berdakwah, Nabi Luth kerap mendapatkan perlawanan hingga mereka pun tak segan untuk mengusir Nabi Luth dari kota mereka. Puncak dari pembangkangan kaum ini adalah Allah melimpahkan azab berupa hujan batu, angin kencang dan gempa bumi untuk membinasakan mereka.

Silsilah Keturunan Luth merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Garis dan Nama keturunannya sebagai berikut : Adam asSyits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Haran – Luth As. Nabi Luth mempunyai dua orang putri yakni Ratsiya dan Za’rita.

Tempat Berdakwah : Allah mengutus Luth untuk Kaum atau Bangsa Sodom dan Amurah yang terletak di sekitaran Laut mati. Masa periode dakwah beliau mulai sejak 1.950 SM hingga 1.870 SM dan wafat saat berusia 80 tahun di Desa Shafrah yang berada di Syam

8. Nabi Ismail as

Sejarah Singkat : Kisah Nabi Ismail menjadi awal mula ibadah haji dan kurban bagi umat Islam. Seperti peristiwa lari-lari kecil atau Sa’I dalam haji bermula ketika ibu Ismail, Siti Hajar mencari air minum untuk putranya sembari berlari antara dua bukit yakni Shafa dan Marwah. Sa’I kemudian masuk ke dalam rukun haji dan dilakukan sebanyak tujuh kali.

Kemudian hadirnya air zam-zam yang berasal dari hentakan kaki-kaki kecil Ismail yang kehausan sementara sang ibu belum juga mendapatkan air minum. Dari hentakan itu munculah mata air yang begitu jernih sehingga Ismail dan sang ibu dapat menghilangkan rasa lapar dan haus mereka. Tak lupa pula kejadian ketika Ibrahim ayah Ismail mendapatkan mimpi untuk mengorbankan putranya yang menjadi asal mula kurban.

Silsilah Keturunan : Nabi ke 8 Ismail AS dari 25 Rasul merupakan putra dari Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Garis serta Nama keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ismail As. Beliau mempunyai dua belas orang anak.

Tempat Berdakwah : Jika Nabi Ibrahim sang ayah melakukan dakwah di daerah Babylonia maka Ismail memulai dakwahnya di Mekkah tepatnya atas Kaum Amaliq dan Kabilah Yaman. Periode dakwah beliau mulai sejak 1.911 SM sampai 1.774 SM hingga beliau wafat pada usia 137 tahun di Mekkah.

9. Nabi Ishaq as

Sejarah Singkat : Nabi Ishaq adalah salah satu putra Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah ketika sang ayah telah mencapai usia 100 tahun. Sejak kecil beliau sering mengikuti Ibrahim berdakwah bersama. Ishaq merupakan seorang hamba yang cerdas, memiliki akhlak yang berbudi luhur.

Silsilah Keturunan : Nabi Ishaq Ia Rasul ke 9 dari 25 Nabi wajib. Merupakan adik dari Nabi Ismail yang kala itu telah berusia 14 tahun. Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As.

Ketika Ishaq berusia 40 tahun, beliau menikahi seorang wanita bernama Rafqah binti Baitul dan mempunyai anak kembar. Kedua anak tersebut bernama Iish atau Esau dan Yaqub. Dari keturunannya inilah lahir cikal bakal Bani Israil dan Bangsa Romawi.

Tempat Berdakwah : Dalam Al-Quran memang tidak menjabarkan secara rinci tempat Nabi Ishaq berdakwah. Periode dakwah beliau berada pada 1.897 SM sampai 1.717 SM dan wafat pada usia 180 tahun di Al-Khalil, Hebron (Susanti, 2020).

10. Nabi Yaqub as
silsilah nabi yaqub

Sejarah Singkat : Nabi Yaqub memiliki julukan sebagai Bapa Bangsa Ibrani, seorang leluhur untuk Bangsa Israel. Beliau merupakan seorang hamba dengan karakter yang kuat dalam berdakwah, teguh pendirian dan keimanannya.

Silsilah Keturunan: Nabi Yaqub merupakan satu dari dua anak kembar Nabi Ishaq dan merupakan cucu Nabi Ibrahim. Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yaqub As.

Semasa hidupnya beliau memiliki 4 orang istri dan mempunyai 12 anak yang salah satunya adalah Nabi Yusuf.Tempat Berdakwah : Beliau berdakwa di daerah Syam juga Palestina selama periode dakwah dari 1.837 SM sampai 1.690 SM dan wafat pada usia 147 tahun.

11. Nabi Yusuf as

Sejarah Singkat : Nabi Yusuf adalah seorang hamba dengan wajah rupawan bahkan sampai melenakan pandangan dan membuat yang melihatnya lupa diri. Saat kecil beliau mendapatkan mimpi jika bulan, matahari dan sebelas bintang bersujud kepadanya. Ketika Nabi Yaqub menafsirkan mimpi tersebut ternyata mengandung makna jika Yusuf kelak akan menjadi seorang nabi.

Selain tampan, Yusuf juga termasuk sebagai seorang yang pandai menafsirkan mimpi. Keahliannya ini kemudian dapat membantu Mesir bertahan dalam musim panceklik hingga Raja mengangkatnya menjadi petinggi di Mesir.

Silsilah Keturunan : Dengan 25 Nabi Wajib, Nabi Yusuf merupakan putra ke 12 dari Nabi Yaqub, cucu dari Nabi Ishaq. Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yaqub As – Yusuf As. Menurut beberapa pendapat beliau memiliki dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

Tempat Berdakwah : Allah mengutus Yusuf untuk berdakwah di Negeri Mesir. Periode dakwah beliau mulai sejak 1.745 SM sampai 1.635 SM dan wafat pada usia 110 di Nablus.

12. Nabi Ayub as

Sejarah Singkat : Nabi Ayub adalah salah satu nabi Allah yang mempunyai harta melimpah dan paras nan rupawan. Kendati demikian, Ayub selalu mawas diri dan bersabar serta pemaaf. Beragam cobaan datang menguji keimanan Nabi Ayub, mulai dari hartanya yang semula melimpah perlahan menghilang, kehilangan tempat tinggal hingga anak-anaknya.

Salah satu cobaan terberat Nabi Ayub adalah paska kehilangan anak-anaknya, beliau menderita penyakit kulit yang tak kunjung sembuh hingga bertahun-tahun. Penyakit ini membuat orang-orang menjauhi beliau kecuali istrinya. Setelah 18 tahun lamanya akhirnya penyakit beliau pun hilang.    

Silsilah Keturunan : Ayub merupakan putra dari Amush, keturunan ke dua puluh lima dari Nabi Adam. Ia masih satu garis keturunan dengan Nabi Ishaq dari anak beliau Iish atau al ‘aIsh.  Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – al ‘Aish – Rum – Tawakh – Amush – Ayub As.

Menurut sejarah Ayub mempunyai seorang istri bernama Siti Rahmah dengan jumlah anak sebanyak 26 orang.

Tempat Berdakwah : Al-Quran memang tidak secara spesifik menyebutkan di mana tempat Nabi Ayub berdakwah, hanya ada beberapa pendapat menyebutkan tempat beliau berdakwah adalah Dataran Hauran di daerah Syiria dan Yordania. Periode berdakwah Ayub mulai sejak 1.540 SM sampai 1420 SM dan wafat pada usia 120 tahun (Susanti, 2020).

13. Nabi Syu’aib as

Sejarah Singkat : Allah mengutus Syuaib pada suatu kaum yang tamak dan tak percaya akan keberadaan Tuhan. Kaum ini gemar melakukan kejahatan serta hidup dalam tipu daya setiap harinya. Syuaib mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan Allah namun mendapatkan perlawanan bahkan sampai mengatakan jika Nabi Syuaib adalah orang bodoh. Suatu ketika Allah menurunan azab kepada kaum Syuaib dengan mendatangkan badai panas dan gempa bumi sehingga mereka semua binasa kecuali Nabi Syuaib dan pengikutnya.

Silsilah Keturunan : Syuaib merupakan putra dari Mikail yang masih satu garis keturunan dengan Nabi Ibrahim lewat anaknya yang bernama Madyan. Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Madyan – Yasyjur – Mikail – Syuaib As.

Pada beberapa pendapat menjelaskan jika Nabi Syuaib mempunyai dua orang putri.  

Tempat Berdakwah : Allah mengutus beliau untuk kaum yang tinggal di negara Ma’an. Penduduk Bangsa Ma’an atau orang Madyan ini tinggal di pesisir Laut Merah bagian tenggara Gunung Sinai. Masa periode dakwah beliau mulai sejak 1.600 SM sampai 1.490 SM dan wafat pada usia 110 tahun.

14. Nabi Musa as

Sejarah Singkat : Nabi Musa merupakan seorang nabi yang kisahnya paling banyak diketahui. Beliau adalah seorang nabi, utusan Allah dan seorang pemimpin di dalam Islam.

Kisahnya yang paling tersohor adalah bagaimana beliau melawan Firaun dan penyihirnya dengan menggunakan tongkat yang dapat berubah menjadi ular atas izin Allah serta bagaimana beliau bersama pengikutnya melarikan diri dari Firaun lalu menggunakan tongkatnya dan membelah laut merah.

Beliau adalah nabi dengan mukjizat Kitab Taurat dan termasuk dalam Ulul Azmi.

Silsilah Keturunan : Dari 25 Nabi maka Musa termasuk dalam garis keturunan Nabi Yaqub dari putranya Lawi. Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yaqub As – Lawi – Azar- Qahats – Imran – Musa As. Nabi Musa menikahi seorang wanita bernama Shafura binti Yatsra.

Tempat Berdakwah : Allah mengutus Musa untuk berdakwah di Mesir atas Kaum Bani Israil. Masa periode dakwah beliau mulai dari 1.527 SM sampai 1.407 SM dan wafat pada usia 120 tahun.

15. Nabi Harun as

Sejarah Singkat : Jika Musa merupakan seorang pemimpin yang cakap maka Harun merupakan seorang nabi yang cerdas dan memiliki kemampuan berbahasa yang baik.

Bersama Musa, beliau menyebarkan syariah Allah, memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri sang tukang sihir dan mengajarkan Nabi Musa beberapa ilmu sederhana.

Silsilah Keturunan : Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa. Pada beberapa riwayat ada yang menjelaskan jika Harun lahir lebih awal dari Musa sehingga ia terhindar dari perintah Firaun kala itu yang memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki. Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yaqub As – Lawi – Azar- Qahats – Imran – Harun As.

Tempat Berdakwah : Sama seperti Musa, Alla mengutus beliau untuk berdakwah di Mesir tepatnya kepada Kaum Bani Israil. Masa periode dakwah beliau sejak 1.531 SM sampai 1.408 SM, sebelum tutup usia pada 123 tahun di Gunung Nebu.

16. Nabi Dzulkifli as

Sejarah Singkat : Dalam Al-Quran, Nabi Dzulkifli disebutkan sebanyak dua kali yakni dalam surah Al-Anbiya ayat 85-86 dan Shaad ayat 48. Beliau dikenal sebagai seorang nabi dengan kesabaran yang tinggi, kejujuran, kegigihannya serta ketabahannya dalam menyebarkan syariah Allah.

Silsilah Keturunan : Jika melihat garis keturunannya, beliau masih satu keturunan dengan Nabi Ayub. Garis keturunannya sebagai berikut Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – al ‘Aish – Rum – Tawakh – Amush – Ayub As- Dzulkifli As.

Tempat Berdakwah : Sedikit sekali tulisan yang menjelaskan mengenai tempat Nabi Dzulkifli berdakwah, namun menurut beberapa riwayat mencatat jika beliau sempat berdakwah di Damaskus dan sekitarnya. Periode dakwah beliau mulai 1.500 SM sampai 1.425 SM dan wafat pada usia 75 tahun.

17. Nabi Daud as

Sejarah Singkat : Nabi Daud terkenal dengan suaranya yang merdu saat melantunkan ayat-ayat Zabur. Konon alam menjadi tenang, orang yang sakit menjadi sembuh hingga bukit pun memuji Allah tatkala mendengar beliau membaca Zabur. Daud menjadi raja setelah berhasil mengalahkan Raja Thalut. Semasa pemerintahnnya, beliau dapat menyatukan 12 suku Bani Israil juga pandai membuat surat berantai.

Silsilah Keturunan: Nabi Daud merupakan keturunan ke 12 dari Nabi Ibrahim. Garis keturunannya sebagai berikut Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yahudza – Farish – Hashrun – Aram – Aminadab – Hasyun – Salmun – Bu’az – Uwaibid – Isya – Daud As.

Beliau merupakan ayah dari Nabi Sulaiman.

Tempat Berdakwah : Tempat berdakwah Daud adalah datarran Palestina dan Israel dengan kaumnya Bani Israil. Masa dakwah beliau mulai sejak 1.063 SM – 963 SM dan wafat pada usia 100 tahun.

18. Nabi Sulaiman as

Sejarah Singkat : Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang dapat berkomunikasi dengan hewan. Beliau memilki istana yang megah nan indah dengan bala tentara dari berbagai kalangan mulai manusia, hewan hingga jin. Sulaiman dikenal sebagai raja yang bijaksana dengan kekuasaan yang amat besar.

Silsilah Keturunan : Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud. Garis keturunannya sebagai berikut Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yahudza – Farish – Hashrun – Aram – Aminadab – Hasyun – Salmun – Bu’az – Uwaibid – Isya – Daud As – Sulaiman As.

Tempat Berdakwah : Menurut riwayat Sulaiman berdakwah di daerah Palestina untuk kaum Bani Israil. Masa periode dakwah beliau adalah mulai 989 SM sampai 923 SM dan wafat pada usia 66 tahun.

19. Nabi Ilyas as

Sejarah Singkat : Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk berdakwah pada kaum di daerah Yordan. Kala itu ketika Nabi Sulaiman wafat, wilayah kekuasaannya terpecah sehingga Allah mengutus Nabi Ilyas untuk membimbing umatnya yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan Raja Ahab. Dakwah beliau tidaklah mudah, masyarakat Yordan banyak yang membangkang dan menolak ajarannya. Hal ini membuat Allah menurunkan azab kepada mereka dengan turunnya badai yang mengakibatkan seluruh kerajaan hancur dan kelaparan.

Silsilah Keturunan : Pada 25 Rasul Wajib, Nabi Ilyas termasuk dalam keturunan Nabi Harun. Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam asSyits – Anusy – Qainan – Mahlail – YaridIdris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yaqub As – Lawi – Azar- Qahats – Imran – Harun As – Alzar – Fanhash – Yasin – Ilyas As.

Tempat Berdakwah : Beliau berdakwah di sekitar daerah Ba’Labak di Lebanon mulai 910 SM sampai 850 SM sebelum wafat pada usia 60 tahun.

20. Nabi Ilyasa as

Sejarah Singkat : Ilyasa atau Al-Yasa merupakan satu dari beberapa utusan Allah untuk Bani Israel. Dalam Al-Quran disebutkan jika beliay masih berada dalam asuhan Nabi Ilyas dan turut bersama saat bersembunyi di Jabal Qasiyoon. Kisah beliau disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-Quran yakni pada Surah Al-An’am dan Sad.

Silsilah Keturunan : Menurut garis keturunannya beliau masih satu keturunan dengan Nabi Yusuf. Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yaqub As – Yusuf As – Ifrayim – Syutlim – Akhtub – Ilyasa As.

Tempat Berdakwah : Tempat berdakwah beliau sama dengan tempat Ilyas berdakwah yakni di sekitar Lebanon, Jaubar dan Damaskus. Periode dakwah beliau mulai dari 885 SM sampai 795 SM dan wafat pada usai 90 tahun.

21. Nabi Yunus as

Sejarah Singkat : Kisah Nabi Yunus adalah kisah yang cukup banyak dikenal yakni kisah seorang nabi yang ditelan oleh ikan paus. Kisah ini bermula ketika beliau dan pengikutnya tengah berlayar menggunakan kapal namun ditengah berjalanan terjadi badai besar dan para penumpang kapal memilih mengorbankan Nabi Yunus ke dalam laut. Seekor paus besar memakan beliau dan selama dalam perut paus tersebut beliay berdoa kepada Allah untuk ketabahan dan keselatamannya.

Silsilah Keturunan : Beliau masih satu keturunan dengan Nabi Yusuf dari Nabi Yaqub. Garis keturunannya adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yaqub As – Yusuf As – Bunyamin – Abu Matta – Matta – Yunus As.

Tempat Berdakwah : Allah mengutus beliau untuk Kaum Asyiria, Ninawa di sebelah utara Irak. Masa periode dakwah beliau mulai 820 SM sampai 750 SM dan wafat pada usia 70 tahun.

22. Nabi Zakaria as

Sejarah Singkat : Nabi Zakaria merupakan seorang nabi yang rendah hati dan senantiasa bersyukur kepada Allah kendati tidaklah mempunyai harta yang melimpah. Salah satu keistimewaannya adalah beliau dikarunai anak pada usia senjanya.

Silsilah Keturunan : Beberapa riwayat mengatakan jika Nabi Zakaria masih keturunan Nabi Daud dan Sulaiman. Garis keturunannya sebagai berikut Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yahudza – Farish – Hashrun – Aram – Aminadab – Hasyun – Salmun – Bu’az – Uwaibid – Isya – Daud As – Sulaiman As – Rahab’am – Aynaman -Yahfayath – Syalum – Nahur – Bal’athah – Barkhiya – Shiddiqah – Muslim – Sulaiman – Daud – Hasyban – Shaduq – Muslim – Dan – Zakaria As. 

Tempat Berdakwah : Beliau berdakwah di Palestina untuk Bani Israil pada masa periode 91 SM sampai 31 SM. Zakaria wafat pada usia 122 tahun di Halab.

23. Nabi Yahya as

Sejarah Singkat : Nabi Yahya dikenal sebagai seorag nabi yang pandai, rajin serta gemar membaca. Beliau memiliki kemampuan untuk mengetahui serta memahami syariat. Sejak kecil beliau dapat memutuskan suatu perkara serta mencari solusi untuk permasalahan.

Silsilah Keturunan : Nabi Yahya merupakan keturunan dari Nabi Zakaria. Garis keturunannya sebagai berikut Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yahudza – Farish – Hashrun – Aram – Aminadab – Hasyun – Salmun – Bu’az – Uwaibid – Isya – Daud As – Sulaiman As – Rahab’am – Aynaman -Yahfayath – Syalum – Nahur – Bal’athah – Barkhiya – Shiddiqah – Muslim – Sulaiman – Daud – Hasyban – Shaduq – Muslim – Dan – Zakaria As – Yahya As. 

Tempat Berdakwah : Beliau berdakwah di sekitar Palestina untuk waktu yang cukup singkat yakni sejak 1 SM sampai 31 M dan wafat pada usia yang lumayan muda yakni 32 tahun.

24. Nabi Isa as

Sejarah Singkat : Seorang nabi yang lahir tanpa seorang ayah juga terkenal dalam sejarah dua agama, ialah Nabi Isa. Isa lahir dari seorang wanita muslim bernama Maryam dan diberikan mukjizat berupa kitab Injil. Beliau pun termasuk dalam 5 nabi Ulul Azmi.

Silsilah Keturunan : Beliau lahir dari seorang wanita tanpa suami bernama Maryam. Tidak diketahui nasab nabi dari martam kecuali Yunus. Garis keturunannya sebagai berikut Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ishaq As – Yahudza – Farish – Hashrun – Aram – Aminadab – Hasyun – Salmun – Bu’az – Uwaibid – Isya – Daud As – Sulaiman As – Rahab’am – Radim – Yahusafat – Barid – Nausa –  Amsaya – Izazaya – Au’a, – Ahrif – Hizkil – Misyam – Amur – Sahim – Imran – Maryam – Isa As.

Tempat Berdakwah : Beliau berdakwah di Palestina untuk Bani Israil mulai 1 SM sampai 32 M dan wafat pada usia cukup muda yakni 33 tahun. Dalam riwayat menjelaskan jika Nabi Isa belumlah wafat melainkan Allah mengangkatnya ke langit dan kelak akan turun saat akhir zaman tiba.

25. Nabi Muhammad SAW

Sejarah Singkat : Muhammad merupakan seorang hamba yang penuh cinta kasih dan kesabaran. Bukti kenabiannya telah terlihat sejak kecil bahkan sebelum menjadi nabi, beliau telah mendapatkan julukan Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Mukjizat Muhammad adalah Al-Qur’an. Beliau pun termasuk dalam 5 Nabi Ulul Azmi.

Silsilah Keturunan : 25 Nabi ia merupakan Rasul penutup, Beliau termasuk dalam garis keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail. Garis keturunan dari ayah  adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ismail As – Nabit – Yasyjub – Ya’rub = Tairah – Nahur – Muqawwim – Udad – Adnan – Ma’ad – Nizar – Mudhar – Ilyas As – Mudrikah – Khuzaimah – Kinanah – an Nadhar – Malik – Quraisy – Ghalib – Lu’ay – Ka’ab – Murrah – Kilab – Qushay – Zuhrah – Abdu Manaf –  Hasyim – Abdul Muthalib – Abdullah – Muhammad SAW

Sedangkan Garis keturunan dari Ibu adalah sebagai berikut : Adam as – Syits – Anusy – Qainan – Mahlail – Yarid – Idris As – Mutawasylah – Lamak – Nuh As – Sam – Arfakhsyadz – Syalih – Abir – Falij – Ra’u – Saruj – Nahur – Azar – Ibrahim As – Ismail As – Nabit – Yasyjub – Ya’rub – Tairah – Nahur – Muqawwim – Udad – Adnan – Ma’ad – Nizar – Mudhar – Ilyas As – Mudrikah – Khuzaimah – Kinanah – an Nadhar – Malik – Quraisy – Ghalib – Lu’ay – Ka’ab – Murrah – Kilab – Qushay – Zuhrah – Abdu Manaf – Wahab – Aminah – Muhammad SAW.  

 Beliau mempunyai 7 orang anak dengan 3 laki-laki dan 4 perempuan

Tempat Berdakwah : Beliau berdakwah berawal dari Mekkah hingga Madinah dan terus berkembang hingga seluruh dunia. Masa periode dakwah beliau sejak 570 M sampai 632 M dan wafat pada usia 62 tahun.

Demikianlah silsilah singkat 25 nabi dan rasul dalam Islam. Sebagai umat muslim, kita wajib mengimaninya, menjalankan perintah serta ajarannya seperti pada tertera dalam An-Nisa ayat 80 yang artinya ;

“Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah.”Q;s An-Nisa ayat 80

Sumber :

  1. Akhamdi, H. (2015, November 18). Silsilah Lengkap Para Nabi dan Rasul dari Nabi Adam AS sampai Muhammad SAW. Retrieved from Heri akhmadi: https://heriakhmadi.com/2015/11/18/silsilah-lengkap-para-nabi-dan-rasul-dari-adam-as-sampai-muhammad-saw/
  2. Ali, W. Z. (1996). Konsep Nabi dan Rasul dari Perspektif Al-Quran. Jurnal Usuluddin, 31- 42.
  3. Nugroho, F. T. (2020, November 23). Kisah 25 Nabi Lengkap Beserta Mukjizatnya. Retrieved from Bola.com: https://www.bola.com/ragam/read/4415316/kisah-25-nabi-lengkap-beserta-mukjizatnya
  4. Susanti, E. (2020). Telusur Garis Silsilah 25 Nabi dari Adam sampai Muhammad SAW (1). Retrieved from islampos: https://www.islampos.com/telusur-garis-silsilah-25-nabi-dari-adam-sampai-muhammad-saw-1-211806/
Bagikan Ke